Natuurbeheer

Weidevogels op onze boerderij

Grutto

Grutto

Kievit

Scholekster

Tureluur

Veldleeuwerik

Gele Kwikstaart

Witte Kwikstaart

Graspieper

Rietgors

Watervogels op onze boerderij

Slobeend

Meerkoet

Waterhoentje

Wilde eend

Fuut

Bergeend

Zomertaling

Kuifeend

Krakeend

Tafeleend

Brandgans

Roerdomp

Erfvogels op onze boerderij

Huismus

Boerenzwaluw

Spreeuw

Winterkoninkje

Koolmees

Pimpelmees

Putter

Merel

Ekster

Steenuil

Houtduif

Roodborstje

Vlaamse Gaai