Natuurbeheer

Natuurbeheer is al heel lang een tweede natuur op de Limosahoeve. Hier zijn wij mee gestart in 1983. Dat wij natuur belangrijk vonden bleef niet onopgemerkt. In de jaren 90 was ons bedrijf een demonstratiebedrijf in het onderzoek van Wageningen waarin werd onderzocht hoe natuurbeheer binnen gangbare bedrijfsvoering kon worden ingepast. Ook de provincie kent ons bedrijf goed, en ondersteunt onze inspanningen voor natuurbeheer. In 2005 hebben we samen met een aantal collega`s totaal 240 hectare agrarisch grasland omgevormd naar natuur. Dit was een opmaat naar de gebiedsprocessen die nu ter discussie liggen. In samenwerking met de provincie hebben wij in 2019 een nieuw stuk grond aan onze hoeve toegevoegd en dit geheel ingericht voor natuurbeheer. Ons natuurbeheer heeft als voornaamste doel het land zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor weidevogels. Als gratis bonus vinden watervogels en erfvogels ook hun weg naar de Limosahoeve.


In onderstaande tabel is het aantal weidevogel broedparen per hectare van de afgelopen 20 jaar weergegeven. 


Watervogels op onze boerderij

Slobeend

Meerkoet

Waterhoentje

Wilde eend

Fuut

Bergeend

Zomertaling

Kuifeend

Krakeend

Tafeleend

Brandgans

Roerdomp

Weidevogels op onze boerderij

Grutto

Grutto

Kievit

Scholekster

Tureluur

Veldleeuwerik

Gele Kwikstaart

Witte Kwikstaart

Graspieper

Rietgors

Erfvogels op onze boerderij

Huismus

Boerenzwaluw

Spreeuw

Winterkoninkje

Koolmees

Pimpelmees

Putter

Merel

Ekster

Steenuil

Houtduif

Roodborstje

Vlaamse Gaai