Milieubeheer

Milieubeheer

Onze hoeve ligt midden in het natura 2000 gebied Wormer- en Jisperveld . Dit beïnvloed ons Natuurbeheer maar maakt ons ook bewust van onze invloed op het milieu. Voor wij hier nader op ingaan, willen wij het gebied omschrijven waar onze boerderij een onderdeel van is.

Het Wormer- en Jisperveld is een veenweidegebied. Een veenweidegebied is een landschapstype bestaande uit weiden op veengrond, een lappendeken van water en land. Ook onze hoeve wordt gekenmerkt door een lappendeken van water en land. Het Wormer- en Jisperveld is het grootste aaneengesloten veenweidegebied van West-Europa.

Het gebied is ontstaan in de periode van de Grote Ontginning, die plaatsvond van de 10e tot en met de 13e eeuw. Tot die tijd lagen in deze gebieden grote veenwilldernissen, die hoger lagen dan het huidige maaiveld. Door het graven van afwateringssloten werd het natte veenland ontwaterd om het geschikt te maken voor akkerbouw. Hierdoor klonk de veengrond als gevolg van verdroging en oxidatie in, waardoor het maaiveld bijna op hetzelfde niveau kwam als het grondwater, waardoor akkerbouw niet meer mogelijk was. Sindsdien wordt het gebruikt als weidegronden voor veeteelt. Het land wordt nu beschermd door kades, ingericht als polders en de waterstand wordt beheerst door bemaling.