Andere vogels

Andere vogels

Ons natuurbeheer is voornamelijk gericht op weidevogels. Mede door dit beheer is er rust op het erf en in het weiland. Hierdoor vinden ook heel veel andere vogels hun weg naar de Limosahoeve, zowel watervogels als erfvogels.

Hieronder staan alle andere vogels die naast de grutto, kievit, scholekster, tureluur en veldleeuwerik bij ons op de Limosahoeve te vinden zijn, zowel in het weiland, in het water of op het erf.

Erfvogels op onze boerderij

Huismus

Boerenzwaluw

Spreeuw

Winterkoninkje

Koolmees

Pimpelmees

Putter

Merel

Ekster

Steenuil

Houtduif

Roodborstje

Vlaamse Gaai

Bonte Specht

Overige weidevogels op onze boerderij

Gele Kwikstaart

Witte Kwikstaart

Graspieper

Rietgors

Watervogels op onze boerderij

Slobeend

Meerkoet

Waterhoentje

Wilde eend

Fuut

Bergeend

Zomertaling

Kuifeend

Krakeend

Tafeleend

Brandgans

Roerdomp