2018


BEHEERVERANTWOORDING LIMOSAHOEVE

Jaar:  2018

Deelnemer nummer: 485


Beheer:

•Algemeen:

Het voorjaar van 2018 verliep, ten aanzien van terreinvoorbereiding, weer voorspoedig.

De planning om alle percelen te voorzien van ruige stalmest is gelukt.

Pleksgewijs hebben we enkele percelen gerold.

De massale aanwezigheid van Brandganzen gaf weer een duidelijk verstorend effect op de eerste vestiging van de weidevogels.

We hebben het waterpeil in mei opgezet. Gelukkig was het voorjaar niet te droog om te fourageren.

De broedresultaten gaven het zelfde beeld als vorig jaar. Er is echter wel activiteit van de vos gezien. We nemen elke dag ons kooikerhondje mee om een geurspoor uit te zetten. Dit moet Reintje ontmoedigen om te prederen.

Alle nesten waren uit bij het maaien. De pullen vliegvlug. Een tevreden gevoel. Bij ons en bij de gebiedsregiseur.

En toen kwam de zomer.

De lange droge zomer.

We hebben eigenlijk continu water ingelaten op elk perceel. Goed voor het voedsel. Goed voor het veenbehoud. Ook goed voor de dieren, die daarmee extra verkoeling konden krijgen. De greppels staan dan ook een meter breed met water. Leuk om complimenten te krijgen van kritische natuurbeschermers.

De bestrijding van Pitrus, zoals we vorig jaar zijn begonnen, lukt buitengewoon goed. We gaan er mee door.

De vangactie van Provincie NH heeft alleen al bij ons 4500 Brandganzen opgeleverd. We zijn hopvol gestemd op het volgende seizoen.

We zijn dit jaar overgestapt naar het Natuurcollectief NH.

Het beheer blijft hetzelfde maar met uitbreiding van het pakket Zoete Plas.


•Per beheertype:

We hebben op ons terrein ook het pakket vochtig weidevogel grasland. (N.13.01)

De resultaten zijn van dien aard dat we geen veranderingen aanbrengen aan het te voeren beheer.  We blijven waken voor predatie en vertroetelen de bodem.

We hebben het grassige deel op het kavelpad verwijderd voor de Veldleeuwerik.

We nemen nu ook de veendaling mee in het beheer. We gebruiken daarvoor de meetdata van de Overheid. Er zijn meer data beschikbaar, maar bij navraag is daar een Commercieel gedachtegoed mee gediend. De overheid meet elke 5 jaar en uit de laatste 3 metingen blijkt dat er bij ons geen daling is gemeten. We zien de dalingen in Nederland juist op de grondwatertrappen met hoog water en laag water. Ook het humusgedeelte is een grote factor in het behoud van het veen. Het is goed dat er veel onderzoek naar gedaan wordt.


Sinds dit jaar hebben we ook een gedeelte zoete plas. (N.04.02)

Een mooi stukje water met mogelijkheden. Het begint als smal slootje en eindigt in een grotere plas. We zien in het smaldeel diverse vegetatie ontstaan met helder water en sterkroos. In het brede gedeelte zien we vermesting door Smienten en Ganzen. Ook de oevers hebben daar te lijden door het betreden van de weilanden. We hebben pleksgewijs herstelwerken gedaan met wilgentenen.

     

   

Terreinbezoek/kennisbijeenkomst:

Wij hebben dit jaar de aansluiting gemaakt met het Natuurcollectief Noord-Holland. De nieuwe beheersperiode is aangebroken. De startbijeenkomst hebben we meegemaakt op 25 oktober in De Rijp. Heel leerzaam. We hebben ons bedrijf aangeboden om volgend voorjaar een bedrijfsbezoek te organiseren.


Monitoring en andere inventarisatie(s):

Vanaf 15 maart hebben we wekelijks toegezien hoe de vestiging verliep. Dit beeld was gelijk aan de voorgaande jaren. De verstoring door de Brandgans was ook gelijk aan andere jaren. De predatie door de vos is in een beginstadium.

Het verzoek aan de gebiedsregisseur om met een drone een laatste nestenronde te houden voor het maaien, heeft het niet gehaald.Overige relevante wijzigingen:

Wij hebben de gelegenheid gekregen om 12 ha. grond van de buurman te kopen. Deze gronden hebben we inmiddels aangemeld bij de Provincie voor omvorming naar Natuur.

Met de bedoeling dat wij hier, na de inrichtingsperiode van een jaar, het pakket N.13.01 gaan uitvoeren. Deze grond sluit naadloos aan, aan onze bestaande percelen. We gaan voor een mooi kruidenrijk gebied voor onze weidevogels.

Deze actie is niet onopgemerkt gebleven omdat wij natuurbeheer combineren met zorglandbouw.  In September heeft gedeputeerde Adnan Tekin ons een bezoek gebracht.  Multifunctionele, natuurinclusieve kringloop Landbouw is de toekomst.

Al met al geen aanpassingen in het kwaliteitshandboek en werkplan.

Wij gaan er voor.